HollandCash

Algemene Voorwaarden:

Dit zijn de algemene voorwaarden voor deelname aan het partnerprogramma HollandCash. Hiermee verklaren partners zich bij inschrijving akkoord.

1. definities

1.1. De volgende begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de hierna omschreven betekenis.

Partner: De individu of het bedrijf dat zich inschrijft voor participatie bij Holland Cash.
Promoten: Het aanbieden van onze productreeks aan derden.
Minuten: Minuten gegenereerd door derden na het promoten door de partner.
Uitbetaling: De uitbetaling die Holland Cash naar haar partners maakt ter vergoeding van de gemaakte minuten.

Inschrijving: Het moment waarop de partner het digitale inschrijfformulier verstuurd.

2. toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle partners van Holland Cash.

2.2. Eventuele nieuwe dienstverleningen vallen onder de zelfde voorwaarden tenzij explicitiet anders vermeld.

2.3. De partner accepteerd deze algemene voorwaarden door het inschrijfformulier digitaal te verzenden. 2.4. Holland Cash behoud het recht de algemenen voorwaarden, een (reeds gesloten) Overeenkomst en de door haar gehanteerde tarieven van tijd tot tijd te wijzigen. Holland Cash zal haar partners hiervan steeds tijdig op de hoogte stellen.

3. totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Bij het verzenden van het digitale inschrijfformulier is de overeenkomst bindend.

3.2. Holland Cash heeft het recht een partner niet als partner te accepteren, indien er een redelijk en gegrond vermoeden bestaat dat de klant de overeenkomst niet naar behoren zal naleven.

3.3. De partner bepaald dat zij op moment van inschrijving de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of gepasseerd.

4. duur, beŽindiging en wijziging van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd.

4.2. Holland Cash behoudt het recht om, wanneer zij gegronde redenen zien, overeenkomsten te ontbinden.

4.3. De partner behoudt het recht haar activiteiten tot het promoten van Holland Cash op elk gewenst moment te staken.

4.4. Holland Cash behoudt het recht de samenwerking met inactieve partners te ontbinden.

4.5. Holland Cash behoudt het recht haar partner niet uit te betalen, wanneer deze in strijd met de algemene voorwaarden handelt.

5. uitbetaling

5.1. De uitbetaling gebeurt binnen 7 dagen na ontvangst van de gelden door de telecomprovider.

5.2. Uitbetaling geschied in staffels naar gemaakte minuten per land.

5.3. De partner gaat akkoord met de uitbetaling zoals vermeld staat op de website van Holland Cash.

6. promoten

6.1. Het is verboden Holland Cash producten aan te bieden via kanalen waar explicitiet wordt vermeld dat deze niet voor erotische doeleinde mogen worden gebruikt.

6.2. Het is verboden Holland Cash producten te promoten op manieren die door derden worden ervaard als SPAM.

6.3. Het is verboden Holland Cash producten te promoten via software constructies welke vallen onder de categorie: Virus, Trojan, Hacks etc.

6.4. Het is verboden Holland Cash producten te promoten via wegen welke door de wet als illegaal worden bestempeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld pagina's waar verwijzingen staan naar: illegale software (warez) & kinderporno.

6.5. Indien Partner zich bezig houdt met de promotie van HollandCash Producten met SMS abonnementen, verplicht Partner zich te houden aan alle relevante wet en regelgeving voor het aanbieden van SMS diensten waaronder maar niet uitsluitend, de regelgeving van de SMS Gedragscode, Code of Conduct (Nederland), Code of Ethics (BelgiŽ) en de Reclame Code Commissie.

7. regelgeving telecom providers

7.1. Het is ten strengste verboden om het Duitse inbelnummer in combinatie met animal content te gebruiken.

7.2. Het is ten strengste verboden de indruk te wekken dat er animal content bekeken kan worden met toegang via een Duits telefoonnummer.

7.3. U bent verplicht om bij het plaatsen van onze inbelnummers de verplichte tariefsvermelding correct weer te geven.

7.4. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet naleven van de regelgeving van de telecom providers worden door ons op de betreffende partner(s) verhaald. Uw account wordt per direct stopgezet en uw minuten worden niet uitgekeerd.

 

 

 

 

 

HollandCash
HollandCash HollandCash HollandCash